کمانش

خم شده گی ، کمانش در علم مقاومت مصالح، به رفتاری گفته می‌شود که معمولاً از عضو تحت فشار (ستون، دیوار برشی، …) سر می‌زند.

اعضای تحت فشار یک سازه، پیش از رسیدن به حداکثر مقاومت فشاری و در حقیقت پیش از شکست تحت اثر تنش تسلیم فشاری، تحت اثر پدیده کمانش دچار شکست خواهند گردید.
هرچه ستون بلندتر و سطح مقطع کوچکتری داشته باشد(ستون لاغر)، زودتر تحت اثر پدیده کمانش تسلیم می‌گردد

Posted on