پی منفرد چسبان

ترکیبی از پی‌ منفرد و پی گسترده با ضخامت کمتر  است

از انواع پی ویژه ازاین پی ها به عنوان جایگزینی برای پی‌های گسترده استفاده می‌شود. در اجرای پی گسترده با توجه به میلگردگذاری پی، مشکلات دسترسی برای بتن ریزی و عبور بتن از شبكه آرماتور و همچنین به ابعاد قابل توجه پی ، مشكلاتی نیز در اجرای یكپارچه بتن وجود دارد.‌

برای تسهیل در طراحی و اجرا می‌توان به جای پی گسترده، یك ردیف پی‌های منفرد، مجاور را جایگزین آن نمود كه در قسمت بالایی جدا  و در قسمت پایین متصل  باشد.‌

لذا به علت عدم پیوستگی  مانند پی‌های منفرد نیازی به سفره آرماتور پایین مطرح می‌شود.  می‌توان یك سفره مشترك حداقل آرماتور در پایین پی‌های مجاور منظور نموده و سپس در صورت لزوم هر پی تك، آرماتور اضافی منظور شود.

 

Posted on