سازه پوسته ای سین کالستیک

 

از انواع سازه پوسته ای می باشد. سازه پوسته ای سین کالستیک گنبدی شکل است و  از دوران یک خط منحنی حول یک محور گنبد بوجود می آید که شناخته ترین آن گنبدهایی به شکل کره می باشد که از دوران یک دایره حاصل شده است.قسمتهای عمودی پوسته ، خطوط قوسی  نصف النهار و قسمتهای افقی پوسته،بصورت
دایره های موازی می باشد.

Posted on