فاز سه معماری

فاز 3 معماری

مرحله اجرای پروژه و انجام عملیات ساخت است که پس از فاز دو معماری برنامه ریزی و انجام می گیرد.

Posted on