ساروج

چاروک / ملات ساروج

نوعی ملات ضد آب  که از ترکیب آهک ، خاک رس دار و مواد دیگر تهیه میشود.

ساروج از ابتکارات معماران ایرانی در دوران بسیار کهن است..

بعد از اندودکاری با ساروج   مهره زنی ساروج انجام میگردد

انواع ساروج

ساروج گرم

ساروج سرد

Posted on