امارات

جمع اماره است.

انواع امارات

امارات قانونی

امارات قضایی

Posted on