امارات قانونی

اماره قانونی.

از انواع امارت

امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد.

کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند.

دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد.

Posted on