سازه پوسته ای آنتی کالستیک

سازه پوسته ای زین اسبی

از انواع سازه پوسته ای می باشد.پوسته های آنتی کالستیک فرمهای زین اسبی با انحنای متفاوت در هر جهت می باشند. آنها شامل اشکال مخروطی ، سهموی ، هذلولی و شبه هذلولی می باشند.

Posted on