سازه پوسته ای شکل آزاد

 

از انواع سازه پوسته ای می باشد. سازه پوسته ای شکل آزاد دارای فرمهای آزادی هستند که از محاسبات ریاضی بدست نمی آیند. از لحاظ باربری و قابلیت مکانیکی پوسته های گسترش ناپذیر دارای تاب زیادی هستند زیرا هرگونه نیرویی که به این نوع پوسته ها وارد آیند با مخالفت پوسته در مقابل گسترش و تغییر شکل مواجه میشوند .

Posted on