سازه پوسته ای قابل توسعه

از انواع سازه پوسته ای می باشد. سازه پوسته ای قابل توسعه اشکال قابل توسعه مثل مخروط ،استوانه،استوانه ای  که در یک جهت دارای خطوط مستقیم و درجهت دیگر بصورت منحنی میباشند که از خمش در صفحه ی مسطح حاصل شده اند. گسترش پذیرها پوسته هایی هستند که سطح هندسی آنها را بدون اینکه در آن بریدگی بوجود بیاوریم بتوانیم به شکل صفحه ای مستور درآوریم.

Posted on