چشمی درب آنالوگ

چشمی درب آنالوگ

چشمی ساده /چشمی درب اپتیکال

از انواع چشمی درب می باشد. چشمی انالوگ در واقع یک عدسی کوچک است که در حفره ای روی درب قرار گرفته و دید محدودی از پشت درب در اختیار شما قرار می دهد. برای مشاهده تصاویر از این چشمی باید به آن نزدیک شده و با یک چشم پشت درب را دید.

Posted on