مضارب

مضارب (به ضم میم)
کسی که مال مضاربه در دست او امانت است.

Posted on