سبستم اطفا حریق تر

سیستم اطفا حریق تر

از انواع سیستم اطفاء حریق آبی است.

سبستم اطفا حریق تر از انتهایی ترین قسمت ساختمان یعنی زیر زمین تابالاتر ین نقطه ساختمان (پشت بام کشیده شده است این نوع سیستم به لوله آب شهری وصل است وهمیشه در هرحالتی دردرون لوله هاآب وجوددارد ودرهرطبقه بابازکردن شیر لوله آب ، آب از درون آن خارج می گردد.

 

Posted on