کیورینگ

عمل آوری بتن / Curing

حفظ میزان رطوبت و دمای مناسب بتن در ساعات اولیه آن پس از عملیات بتن ریزی است،به گونه ای که بتن بتواند به خصوصیات طراحی شده دست پیدا کند.
کیورینگ در  گیرش بتن و بلوغ بتن بسیار موثر است
عمل آوری بلافاصله پس از بتن ریزی و پرداخت کاری شروع می گردد به گونه ای باید عمل کرد که بتن بتواند به مقاومت و پایایی مطلوب دست پیدا کند.

بدون فراهم آوردن دما و  رطوبت مناسب ، مصالح سیمانی قادر به واکنش دهی مناسب جهت پدید آمدن محصولی با کیفیت نیستند.

از بتن باید در مقابل از دست دادن رطوبت با استفاده از روشهای مناسبی  محافظت کرد ، پس از تسطیح نهایی، سطح بتن باید حداقل برای مدت چند روز بطور مداوم مرطوب یا پوشیده بماند تا از فرآیند تبخیر جلوگیری شود.
تبخیر آب یا خشک شدن زود هنگام بتن ممکن است آب مورد نیاز برای انجام واکنش های شیمیایی در بتن را ازبین ببرد و در نتیجه بتن قادر به رسیدن به خواص مطلوب خود نمی باشد.

در هنگام هوای سرد بايد با استفاده از پوشش برای جلوگيری از سرمازدگی  بتن را عمل آورد .
عموماً بتنی که یخ زده باشد‌،  در ظاهر آن ترک‌هایی قابل توجه دیده می‌شود که بخاطر ازدیاد حجم آب در اثر سرما و در نتیجه ترک در بتن ایجاد می‌شود. نیز موجب کاهش پایایی و کسب مقاومت بتن شده.

	
Posted on