برش

برش

یکی از انواع حالات تغییرشکل، برش است. در این تغییرشکل یک عضو بریده میشود ، قطعات ایجاد شده فاصله ندارند اما  نسبت بهم جابجا می‌شوند.

این نوع از تغییر شکل در اثر نیروی برشی اتفاق می‌افتد.

Posted on