نبروی برشی

نیروی بُرشی به نیرویی گفته می‌شود که در جهت ایجاد بُرش در جسم داشته باشد.نیروی برشی با مجموع نیروهای عرضی وارد بر دو طرف سطح مقطع تعریف می‌شود

Posted on