قبض

تحویل گرفتن و رسید دادن ، قبض کردن

نوشته یا سندی که در مقابل تحویل پول یا چیز دیگر به کسی دهند .

Posted on