ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

در مورد زمین‌های موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.

 

Posted on