پوشش‌ ضد حریق سل ژل

از انواع پوشش ضد حریق است.پوشش  ضد حریق  سل ژل  می‌تواند ماده معدنی یا پلیمری ضد حریق آمورف (بی شکل) یا کریستالی در ابعادی نانومتری و فاز مایع آن آب، مواد کف زا و پر‌کننده پایه معدنی یا پلیمری باشد.

Posted on