فاز یک معماری

پس از فاز صفر معماری و تکمیل گزینه ی نهایی و قطعی کردن طرح ساختمان نقشه های ساختمان را به طور دقیق با مقیاس ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰ ترسیم می کنند . به این نقشه ها که ویژگی های معماری ساختمان از جمله نحوه ی استقرار کیفیت و روابط فضاها مشخصات نماهای ساختمان را نشان می دهد که اصطلاحأ نقشه های فاز یک معماری می گویند .

از این نقشه ها می توان برای معرفی ساختمان به کارفرما و استفاده کننده ها و اخذ نظر آنها استفاده کرد . امکانات مربوط به اجرای سازه و تأسیسات ساختمان را ارزیابی نمود و هزینه و زمان اجرای پروژه را برآورد کرد . نقشه های فاز یک چون مبنای قضاوت ارزیابی و تصمیم گیری کارفرمایان و استفاده کنندگان و سرمایه گذاران هستند دقت در کیفیت ترسیمات و ارائه ی درست طرح اهمیت پیدا می کند .

با توجه به این که درک نقشه های فنی برای همگان مقدور نیست با استفاده از ماکت و ترسیمات سه بعدی و بهره گیری از امکانات رنگ و سایه روشن ، پروژه باید به نحوه ملموس و قابل درکی معرفی شود.

ترسیم ، ارائه دقیق و زیبای طرح و حتی ساخت ماکت ، علاوه بر تفهیم طرح به دیگران ، به طراح کمک می کند کمبودهای احتمالی طرح را تشخیص داده ، در مراحل بعد ، آنها را رفع نماید . از این رو ، سرنوشت هر طرحی ، به نحوه ی ترسیم و ارائه ی آن بستگی پیدا می کند .

در ارائه ی نقشه های فاز یک معماری ، معمولأ برای قابل درک تر شدن فضاها ، مبلمان فضاها را ترسیم می کنند . برای اجتناب از شلوغی ، نقشه ها را در حد ضرورت اندازه گذاری و عنوان فضاها را روی پلان یا در جدول حاشیه ی نقشه ، معرفی می کنند .

Posted on