شرط خلاف مقتضای عقد

شرط خلاف مقتضای عقد چنان شرطی است که آنچه را که قرارداد برای رسیدن به آن منعقد شده منتفی کند.

مثل اینکه در عقد بیع عدم انتقال مالکیت به خریدار به طور مطلق شرط شو. یا در عقد نکاح عدم نزدیکی شرط گردد.یا در قرارداد فروش اتومبیل شرط شود که خریدار و ورثه اش حق استفاده از اتومبیل قرارداد را ندارند.

Posted on