مناقشه

مشاجره لفظی

یکدیگر را در گفتگو مورد خطاب قرار دادن.

Posted on