جامعه جوشکاران امریکا

American Welding Society

مخفف A.W.S یعنی جامعه جوشکاران امریکا است.

یک موسسه علمی غیرانتفاعی است که برای پیشرفت جوشکاری و فرایندهای مرتبط در زمینهٔ استانداردسازی ، آموزش در حوزه‌های جوشکاری، برش با قوس الکتریکی و گاز، لحیم‌کاری، پوشش‌دهی حرارتی فعالیت دارد.

Posted on