آلیماک

در ایران آسانسور کارگاهی را به این نام میخوانند.

ALIMAK (آلیماک) یکی از برند های سازنده آسانسور کارگاهی سوئد می باشد.

 

Posted on