آتش‌سوزی‌ کلاس B

حریق کلاس B

آتش‌سوزی‌ کلاس B: ، ایجاد حریق در مایعات قابل اشتعال مانند نفت و رنگ‌ها

Posted on