بی متال

بی متال / رله اضافه بار / رله اصافه بار حرارتی / رله حرارتی

بیمتال قطعه ای از تجهیزات برق است که به صورت سری، جهت حفاظت از موتورها در برابر اضافه بار در مدار قرار می گیرد و به همین علت یک نوع رله حفاظتی به شمار می رود.

 

Posted on