سافت استارتر آنالوگ

از انواع سافت استارتر است .  سافت استارتر آنالوگ برعکس سافت استارتر دیجیتال بدون صفحه نمایش می باشد و هیچ گونه پارامتری به ما نشان نمی دهد و به صورت یک سوییچ عمل می کند.

Posted on