فاز صفر معماری

فاز صفر معماری مرحله شناسایی و مطالعه پروژه و توجیه فنی واقتصادی واجتماعی  پروژه ، مطالعات و کسب اطلاعات در ارتباط با خواسته های پروژه و الزامات ، شرایط محیطی و قوانین و استاندارد ها گفته می شود. و تهیه طرح کلی پروژه

اولین مرحله در تهیه مطالعات پروژه های معماری مذاکره با کار فرما و آگاهی از نیاز های کار فرماست  . توجه دقیق  به نیازهای کارفرما نقش مهمی در روند شکل گیری مطالعات و پس از آن تهیه فهرست مطالب دارد .

کارفرما ممکن است یک سازمان ( شخص حقیقی)  یا شخصی حقیقی باشد .

معمو لا بهترین نتیجه  زمانی حاصل میشود که از طریق مذاکره حضوری یا مکاتبات رسمی از کارفرما درخواست شود تا هدف از اجرای طرح مورد نظر را اعلام نماید .

بررسی دیدگاه های مالک :
– ضرورت اجرای طرح چیست؟
– محل اجرای طرح کجاست ؟
– چه محدودیتهائی وجود دارد؟
–  هزینه پیش بینی شده برای اجرای طرح چقدر است؟
– زمان بهره برداری از طرح چه موقع است ؟
– ویژگی های کلی ( کیفی و کمی ) طرح  از نظر کارفرما چگونه باید  باشد .
–  چه نمونه های اجرا شده ای توسط کارفرما بعنوان نمونه معرفی می شوند

فهرست نویسی مهمترین بخش مطالعات می باشد برخی عناوین اساسی در تهیه فاز صفر بشرح زیر می باشد:

۱- کلیات – مقدمه

۲-  تعریف پروژه

۳- ضرورت طرح

۴- نمونه های مشابه داخلی و خارجی

۵- نیازهای طرح

۶- استانداردها

۷- برنامه ریزی فیزیکی

۸- روابط همجواری فضاها

۹- تحلیل سایت

۱۰ – اقلیم

۱۱- مفهوم یابی

۱۲- طرح معماری

۱۳- سازه مناسب طرح

۱۴- تاسیسات

۱۵- برآورد کلی ریالی طرح

۱۶- زمانبندی اجرای طرح

Posted on