تسطیح زمین

هموار کردن سطح خاک برای شروع انجام عملیات ساختمانی و یا عمرانی

Posted on