بریکر

Breaker

بریکرها  قطع کننده مدار  در رنج جریان های کم و فشارهای ضعیف است.

مانند کلید اتوماتیک که در تابلو برق به کار می رود و یا کلید مینیاتوری که بعد از شبکه توزیع خانگی به کار می رود.

Posted on