تراز لیزری خود تراز

تراز لیزری خودتراز

این نوع تراز لیزری  وقتی در محل ثابتی قرار داده شود ، به صورت خودکار تراز شده و نور لیزر را بر روی سطح کار پرتاب می‌نماید. تراز لیزری خود تراز دارای محدودیت زاویه‌ی خود ترازی هستند و باید بر روی سطحی قرار داده شوند که تا حد ممکن تراز باشند. در اغلب این نوع دستگاه‌ها اگر سطح مورد نظر بیش از 5 درجه اختلاف سطح داشته باشد نور تراز شروع به چشمک زدن می‌نماید تا اینکه کاربر آن را بر روی سطح صاف تری قرار دهد.

Posted on