الکترود جوشکاری

مفتول فلزی و یا غیر فلزی که در جوشکاری و اتصال قطعات فلزی  و و غیر فلزی بکار برده میشود.

انواع الکترود جوشکاری

الکترود جوشکاری فلزی

الکترود جوشکاری پلاستیک

Posted on