کوپلر پیچی

نوعی وصله مکانیکی میلگرد ، در استفاده از کوپلر پیچی نیازی به ایجاد رزوه در انتهای آرماتور نمی باشد و همچنین نیاز به چرخاندن آرماتور داخل  کوپلر پیچی نیز نمی‌باشد. انتهای آرماتور در داخل کوپلر پیچی توسط دو حائل دندانه دار احاطه شده و پیچ‌های تعبیه شده بر روی کوپلر، روی آرماتور محکم می‌شوند و انتهای مخروطی پیچ‌ها روی آرماتور قرار می‌گیرند.

Posted on