سیم جوش تو پودری

الکترود مغز دار / الکترود تو پودری

از انواع سیم جوش است که پودر جوشکاری در مغزه آن قرار گرفته و در جوشکاری خودکار و جوشکاری نیمه خودکار به کار گرفته می شود.

Posted on