الکترود بدون روکش

الکترود برهنه
از انواع الکترود مصرفی است .  این الکترودها مفتول فاقد هر نوع پوشش هستند.

Posted on