روگذر

رو گذر قسمتی از  یک تفاطع غیر همسطح است که  راه دیگر از زیر آن میگذرد.

معادل انگلیسی : overpass

 

 

 

Posted on