پمپ دیفیوزر

پمپ افشاننده

از انواع پمپ سانتریفیوژ می باشد.

پمپ دیفیوزر به وسیله پره های ثابت احاطه شده اند که پره های راهنما نامیده می شوند. این پره ها با دور شدن از مرکز از هم بازتر می شوند و با افزایش سطح مقطع، سرعت کاهش یافته و فشار افزایش می یابد.

Posted on