سقف کاذب نواری

سقف های کاذب نواری از انواع سقف کاذب که تشکیل شده از قطعات طولی کم عرض (نواری)

انواع سقف  کاذب نواری

سقف کاذب دامپا

سقف کاذب لوکسالونو

سقف کاذب لوور

 

 

Posted on