پیچ سرمته

پیچ  مته ای

نوعی پیچ که در رأس آن  یک عدد مته تعبیه شده است که اصلی ترین و مهم ترین نقش را در این نوع پیچ برعهده دارد.

 

Posted on