استاندارد AWS

استاندارد AWS  استانداردهای تهیه شده توسط انجمن جوش آمریکا در خصوص جوشکاری است.

استاندارد AWS از بخش های متنوع و مختلفی شامل مقررات، آیین نامه های استانداردی و آموزشی تشكیل شده است. این استاندارد دارای پنچ كتاب آموزشی در موضوعات مختلف می باشد و همچنین دارای شش بخش مجزا است كه مقررات و آیین نامه های كاری را بررسی می کند.
بخش های شش گانه استاندارد AWS
A تعاریف علائم و اصطلاحات جوشكاری ، ارائه ی مشخصات كامل الكترودها و فیلرهای جوشكاری و لحیم كاری
B راهنمای بازرسی های غیر مخرب ، تهیه و تنظیم WPS و WPQ ، تایید صلاحیت بازرسان جوش
C راهنمای جوشکاری و لحیم كاری و  Recommended Practic
D جوشکاری اسكلت های فلزی (آهنی و آلومینیومی) و پل ها ، Recommended Practic جوشكاری لوله ها و تیوب ها ، جوشكاری قطعات ریخته گری و ریل های راه آهن
E این بخش در نه قسمت تنظیم شده است و اثرات مخرب جوشكاری بر روی سلامتی افراد را بررسی می كند
F كنترل بخارات و گازهای ناشی از جوشكاری ، مسائل ایمنی تشعشعات الكترونی (Welding Beam Electron)

Posted on