جوشکاری سلولزی

روشی از جوشکاری فلزات  است که با الکترود سلولزی انجام می شود. جوشکاری سلولزی استفاده کردن از الکترودسلولوزی در فرایند جوشکاری است.و دلیل نامگذاری آن نیز ،استفاده از الکترود سلولوزی است

انواع مختلفی از جوشکاری ذوبی وجود دارد که در آنها از الکترود سلولزی استفاده می شود .

Posted on