کوپلر موقعیت

نوعی وصله مکانیکی میلگرد ، برای دو آرماتور که قادر به حرکت نباشد طراحی شده ،کوپلر موقعیت در دو بخش از سازه بتنی مجزا از یکدیگر قرار گرفته‌ و از سه بخش قطعه نر ، قطعه ماده و مهره قفل‌کننده ساخته شده اند. قطعه نر از یک رزوه داخلی و یک رزوه خارجی موازی تشکیل شده است. قطعه ماده از رزوه داخلی موازی تشکیل شده و مهره قفل کننده جهت محکم نگه داشتن اتصال بین دو آرماتور هنگامی‌ که درجه انطباق صحیح بدست آمده‌باشد استفاده خواهد شد.

Posted on