تابلو برق متال اینکلوزد

تابلو برق متال اینکلوزد

 

Metal Enclosed

از انواع تابلو برق ، دارای یک محفظه فلزی هستند که در داخل آن ها تمام تجهیزات الکتریکی مورد نیاز  نصب می شود.

انواع تابلو برق متال انکلوزد

تابلو برق متال کلد

تابلو برق کامپارتمنت

Posted on