تابلو برق کشویی

تابلو برق کشوئی

(Withdrawable)

از انواع تابلو برق صنعتی است . تابلو برق  کشویی معمولا به منظور کنترل موتورها به کار می روند و از ایمنی بیشتر و سرویس راحت تر برخوردار هستند.

Posted on