تابلو برق رک

تابلو برق رک

(Rack)

از انواع تابلو برق صنعتی است .شکل محفظه تابلو برق رک به صورت قفسه بوده و محل نصب انواع محفظه های کنترل، مخابراتی، اندازه گیری و الکترونیکی روی این تابلو برق است.

Posted on