رله ارت فالت

رله ارت فالت از تجهیزات برق صنعتی است . رله ارت فالت با گرفتن برایند سه فاز گذرنده از ترانس جریان CT و با بررسی صفر نبودن برایند آن، نشتی جریان را تشخیص داده و مدار را قطع خواهد کرد.

Posted on