الکترود رتیلی با پودر آهن

نوعی  الکترود روتیلی که دارای مقادیر زیادی پودر آهن می باشد. الکترود روتیلی با پودر آهن برای جوشکاری قسمتهای تخت، کنج و گلویی مناسب بوده و  برای پر کردن شیار های بزرگ و جوشکاری گلویی در ساخت و ساز های عظیم مانند ساخت پل، سوله و کشتی به کار می رود.

Posted on