دیوایدر

جدا کننده

در طراحی دکوراسیون داخلی به دیوارهای جدا کننده دکوارتیو گفته میشود.

در مهندسی برق  ورقه جدا کننده که از اتصال دو فاز با یکدیگر جلوگیری می کند.

Posted on