پینیون

پینیون در واقع یک محور است که در یک سر چرخ دنده مارپیچ دارد. این چرخ دنده مارپیچی از نوع مخروطی است. پینیوین بوسیله کرانویل با دیفرانسیل مرتبط میشود.

Posted on