پلاریته جوشکاری

قطبیت جوشکاری

پلاریته جوشکاری نحوه اتصال قطب مثبت و منفی در جوشکاری DC می باشد.

برای استفاده از جریان الکتریکی در فرایندهای جوشکاری لازم است برق شهری که از نوع متناوب (AC) است به جریان مناسب جوشکاری تبدیل شود. برای این منظور ولتاژ آن کاهش یافته و بر شدت آن افزوده می شود یا گاهی از حالت متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) نیز تبدیل می شود.
دستگاه ترانس جوشکاری  جریان AC با شدت کم ولی ولتاژ زیاد را به جریان الکتریکی با شدت زیاد ولی ولتاژ کم تبدیل می کنند.
رکتیفایر جوشکاری جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) تبدیل می کند.

در جریان مستقیم (DC) یکی از قطب ها مثبت و دیگری منفی است و می توان تحت شرایطی، هر کدام از این قطب ها را به قطعه کار یا الکترود وصل نمود.

انواع پلاریته جوشکاری جریان DC

جوشکاری جریان DC با قطب منفی
جوشکاری جریان DC با قطب مثبت

 

Posted on